تغییر محیط کاری در کتیا


برای تغییر محیط کاری کتیا می توانید از مسیر نشان داده شده در فیلم آن را تغییر دهید و بعد از هر بار تغییر باید نرم افزار را بسته و دوباره اجرا کنید


انجام کلیه پروژه های کتیا توسط گروه پردیسام

جهت سفارش پروژه کلیک کنید

 

کد خروج از برنامه با دو بار زدن
مشاهده

مطالعه بیشتر